Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (hierna: Thuiswinkel.org) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Artikel 1 – Definities

In these conditions the following terms have the following meanings:
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; herroeping Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 3 – Identiteit van de ondernemer

Retourzendingen van Max & Alex artikelen* adresseren aan:

BigBasket Retouren
NXT eCom – Sugar City
Suiker Silo West
4e Verdieping, nummer 10
1165 MP Halfweg
Nederland

Naam van de ondernemer:

Stroopwafel & Co B.V.
Simon Stevinstraat 2
3284 WC Zuid-Beijerland
Nederland

Kamer van Koophandel / KvK: 59471921

Post adres:

BigBasket Europa B.V.
De Corantijn 85D, 1e verdieping
1689 AN Zwaag
Nederland

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d) de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 100 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Article 7 – Obligations of the consumer during the reflection period

1. During the reflection period, the consumer will handle the product and packaging with care. He will only unpack or use the product to the extent necessary to determine the nature, characteristics and operation of the product. The basic principle here is that the consumer may only handle and inspect the product as he would be allowed to do in a store.
2. The consumer is only liable for the depreciation of the product that is the result of a way of handling the product that goes beyond what is permitted in paragraph 1.
3. The consumer is not liable for depreciation of the product if the entrepreneur has not provided him with all legally required information about the right of withdrawal before or at the conclusion of the agreement.

Article 8 – Exercise of the right of withdrawal by the consumer and costs thereof

1. If the consumer makes use of his right of withdrawal, he must report this to the entrepreneur within the cooling-off period by means of the model withdrawal form or in another unambiguous manner.
2. As soon as possible, but within the period stated in Article 6, from the day following the notification referred to in paragraph 1, the consumer returns the product or hands it over to (an authorized representative of) the entrepreneur. This is not necessary if the entrepreneur has offered to collect the product himself. The consumer has in any case complied with the return period if he returns the product before the reflection period has expired.
3. The consumer returns the product with all accessories supplied, if reasonably possible in the original condition and packaging, and in accordance with the reasonable and clear instructions provided by the entrepreneur.
4. The risk and the burden of proof for the correct and timely exercise of the right of withdrawal lies with the consumer.
5. The consumer bears the direct costs of returning the product. If the entrepreneur has not stated that the consumer must bear these costs or if the entrepreneur indicates that he will bear the costs himself, the consumer does not have to bear the costs for return.
6. If the consumer withdraws after having first explicitly requested that the provision of the service or the supply of gas, water or electricity that have not been made ready for sale in a limited volume or specific quantity commence during the cooling-off the entrepreneur owes an amount that is proportional to that part of the obligation that has been fulfilled by the entrepreneur at the time of withdrawal, compared to the full fulfillment of the obligation.
7. The consumer does not bear any costs for the performance of services or the supply of water, gas or electricity that have not been made ready for sale in a limited volume or quantity, or for the supply of district heating, if:
a) the entrepreneur has not provided the consumer with the legally required information about the right of withdrawal, the cost reimbursement in the event of withdrawal or the model withdrawal form, or;
b) the consumer has not explicitly requested the start of the performance of the service or the supply of gas, water, electricity or district heating during the reflection period.
8. The consumer does not bear any costs for the full or partial delivery of digital content not supplied on a tangible medium, if:
a) prior to delivery, he has not expressly agreed to commence performance of the agreement before the end of the reflection period;
b) he has not acknowledged losing his right of withdrawal when giving his consent; or
c) the entrepreneur has failed to confirm this statement from the consumer.
9. If the consumer makes use of his right of withdrawal, all additional agreements will be dissolved by operation of law.

Article 9 – Obligations of the entrepreneur in case of withdrawal

1. If the entrepreneur makes the notification of withdrawal by the consumer electronically possible, he will immediately send a confirmation of receipt after receipt of this notification.
2. The entrepreneur will reimburse all payments made by the consumer, including any delivery costs charged by the entrepreneur for the returned product, without delay but within 14 days following the day on which the consumer notifies him of the withdrawal. Unless the entrepreneur offers to collect the product himself, he may wait with paying back until he has received the product or until the consumer demonstrates that he has returned the product, whichever is the earlier.
3. The entrepreneur uses the same payment method that the consumer has used for reimbursement, unless the consumer agrees to a different method. The reimbursement is free of charge for the consumer.
4. If the consumer has opted for a more expensive method of delivery than the cheapest standard delivery, the entrepreneur does not have to repay the additional costs for the more expensive method.

Article 10 – Exclusion of right of withdrawal

The entrepreneur can exclude the following products and services from the right of withdrawal, but only if the entrepreneur has clearly stated this in the offer, at least in time for the conclusion of the agreement:

1. Products or services whose price is dependent on fluctuations in the financial market on which the entrepreneur has no influence and which may occur within the withdrawal period.
2. Agreements concluded during a public auction. A public auction is understood to mean a sales method in which products, digital content and / or services are offered by the entrepreneur to the consumer who is personally present or who is given the opportunity to be personally present at the auction, under the direction of an auctioneer, and where the successful bidder is obliged to purchase the products, digital content and / or services;
3. Service contracts, after full performance of the service, but only if:
a) the performance has started with the express prior consent of the consumer; and
b) the consumer has stated that he will lose his right of withdrawal as soon as the entrepreneur has fully performed the agreement;
4. Package travel as referred to in Article 7: 500 of the Dutch Civil Code and passenger transport contracts;
5. Service agreements for the provision of accommodation, if a specific date or period of performance is provided for in the agreement and other than for residential purposes, goods transport, car rental services and catering;
6. Agreements with regard to leisure activities, if a specific date or period of execution is provided for in the agreement;
7. Products manufactured according to the consumer’s specifications, which are not prefabricated and which are manufactured on the basis of an individual choice or decision of the consumer, or which are clearly intended for a specific person;
8. Products that spoil quickly or have a limited shelf life;
9. Sealed products that are not suitable to be returned for reasons of health protection or hygiene and of which the seal has been broken after delivery;
10. Products which, by their nature, are irrevocably mixed with other products after delivery;
11. Alcoholic drinks, the price of which was agreed upon when the contract was concluded, but the delivery of which can only take place after 30 days, and the actual value of which depends on fluctuations in the market over which the entrepreneur has no influence;
12. Sealed audio, video recordings and computer software, the seal of which has been broken after delivery;
13. Newspapers, magazines or magazines, with the exception of subscriptions to these; 14. The supply of digital content other than on a tangible medium, but only if:
a) the performance has started with the express prior consent of the consumer; and
b) the consumer has stated that he will lose his right of withdrawal by doing so.

Article 11 – The price

1. During the period of validity stated in the offer, the prices of the products and / or services being offered will not be increased, except for price changes as a result of changes in VAT rates.
2. Contrary to the previous paragraph, the entrepreneur can offer products or services whose prices are subject to fluctuations in the financial market and over which the entrepreneur has no influence, at variable prices. This link to fluctuations and the fact that any stated prices are target prices are stated in the offer.
3. Price increases within 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if they are the result of statutory regulations or provisions.
4. Price increases from 3 months after the conclusion of the agreement are only permitted if the entrepreneur has stipulated this and:
a) they are the result of statutory regulations or provisions; or
b) the consumer has the authority to cancel the contract on the day on which the price increase takes effect.
5. The prices stated in the offer of products or services include VAT.

Article 12 – Compliance with the agreement and extra guarantee

1. The entrepreneur guarantees that the products and / or services comply with the agreement, the specifications stated in the offer, the reasonable requirements of reliability and / or usability and the legal requirements existing on the date of the conclusion of the agreement. provisions and / or government regulations. If agreed, the entrepreneur also guarantees that the product is suitable for other than normal use.
2. An extra guarantee provided by the entrepreneur, his supplier, manufacturer or importer never limits the legal rights and claims that the consumer can assert against the entrepreneur on the basis of the agreement if the entrepreneur has failed to fulfill his part of the agreement.
3. An additional guarantee is understood to mean any commitment of the entrepreneur, his supplier, importer or producer in which he grants the consumer certain rights or claims that go beyond what he is legally required to do in the event that he has failed to fulfill his part of the the agreement.

Article 13 – Delivery and implementation

1. The entrepreneur will take the greatest possible care when receiving and implementing orders for products and when assessing applications for the provision of services.
2. The place of delivery is the address that the consumer makes known to the entrepreneur.
3. With due observance of what is stated in article 4 of these general terms and conditions, the entrepreneur will execute accepted orders expeditiously, but no later than 30 days, unless a different delivery period has been agreed. If delivery is delayed, or if an order cannot or only partially be executed, the consumer will be notified of this no later than 30 days after placing the order. In that case, the consumer has the right to terminate the agreement without costs and is entitled to any compensation.
4. After dissolution in accordance with the previous paragraph, the entrepreneur will immediately repay the amount paid by the consumer.
5. The risk of damage and / or loss of products rests with the entrepreneur until the moment of delivery to the consumer or a pre-designated representative made known to the entrepreneur, unless expressly agreed otherwise.

Article 14 – Duration transactions: duration, cancellation and extension

Termination

1. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for an indefinite period and which extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period of no more than one month.
2. The consumer can terminate an agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services, at any time by the end of the specified term, with due observance of the agreed cancellation rules and a notice period. of no more than one month.
3. The consumer can the agreements referred to in the previous paragraphs:
a) cancel at any time and not be limited to cancellation at a specific time or during a specific period;
b) at least cancel in the same way as they are entered into by him;
c) always cancel with the same notice period as the entrepreneur has stipulated for himself.
Renewal
4. An agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products (including electricity) or services may not be tacitly renewed or renewed for a specified period.
5. Contrary to the previous paragraph, a contract that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of daily news and weekly newspapers and magazines may be tacitly renewed for a fixed period of no more than three months, if the consumer has extended this can cancel the agreement towards the end of the extension with a notice period of no more than one month.
6. An agreement that has been entered into for a definite period and that extends to the regular delivery of products or services may only be tacitly renewed for an indefinite period if the consumer may cancel at any time with a notice period of no more than one month. The notice period is a maximum of three months in case the agreement extends to the regular, but less than once a month, delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines.
7. An agreement with a limited duration for the regular delivery of daily, news and weekly newspapers and magazines (trial or introductory subscription) is not tacitly continued and ends automatically after the trial or introductory period.

Expensive

8. If an agreement has a duration of more than one year, the consumer may cancel the agreement at any time after one year with a notice period of no more than one month, unless reasonableness and fairness oppose termination before the end of the agreed duration. to oppose.

Article 15 – Payment

1. Unless otherwise stipulated in the agreement or additional conditions, the amounts owed by the consumer must be paid within 14 days after the start of the cooling-off period, or in the absence of a cooling-off period within 14 days after the conclusion of the agreement. In the case of an agreement to provide a service, this period starts on the day after the consumer has received the confirmation of the agreement.
2. When selling products to consumers, the consumer may never be obliged in general terms and conditions to pay more than 50% in advance. When prepayment has been stipulated, the consumer cannot assert any rights whatsoever with regard to the execution of the order or service (s) before the stipulated prepayment has been made.
3. The consumer has the duty to report inaccuracies in provided or stated payment details to the entrepreneur without delay.
4. If the consumer does not fulfill his payment obligation (s) on time, after he has been informed by the entrepreneur of the late payment and the entrepreneur has granted the consumer a period of 14 days to still fulfill his payment obligations, after non-payment within this 14-day period, the statutory interest is due on the amount owed and the entrepreneur is entitled to charge the extrajudicial collection costs incurred by him. These collection costs amount to a maximum of: 15% on outstanding amounts up to € 2,500; 10% over the next € 2,500 and 5% over the next € 5,000 with a minimum of € 40. The entrepreneur may deviate from the stated amounts and percentages in favor of the consumer.

Article 16 – Complaints procedure

1. The entrepreneur has a well-publicized complaints procedure and handles the complaint in accordance with this complaints procedure.
2. Complaints about the implementation of the agreement must be submitted to the entrepreneur promptly, fully and clearly described, after the consumer has discovered the defects.
3. Complaints submitted to the entrepreneur will be answered within a period of 14 days from the date of receipt. If a complaint requires a foreseeable longer processing time, the entrepreneur will reply within 14 days with a confirmation of receipt and an indication when the consumer can expect a more detailed answer.
4. A complaint about a product, service or service of the entrepreneur can also be submitted via a complaints form on the consumer page of the website of the Dutch Thuiswinkel Organization home shop. The complaint will then be sent to both the entrepreneur concerned and the Dutch Thuiswinkel Organization.
5. The consumer must in any case give the entrepreneur 4 weeks to resolve the complaint in mutual consultation. After this period, a dispute arises that is subject to the dispute settlement.

Article 17 – Disputes

1. Contracts between the entrepreneur and the consumer to which these general terms and conditions apply are exclusively governed by Dutch law.
2. Disputes between the consumer and the entrepreneur about the conclusion or performance of agreements with regard to products and services to be delivered or delivered by this entrepreneur can, with due observance of the provisions below, be submitted by both the consumer and the entrepreneur to the Thuiswinkel Disputes Committee, PO Box 90600, 2509 LP in The Hague (sgc.nl).
3. A dispute will only be handled by the Disputes Committee if the consumer has first submitted his complaint to the entrepreneur within a reasonable time.
4. If the complaint does not lead to a solution, the dispute must be submitted to the Disputes Committee in writing or in another form to be determined by the Committee no later than 12 months after the date on which the consumer submitted the complaint to the entrepreneur.
5. If the consumer wishes to submit a dispute to the Disputes Committee, the entrepreneur is bound by this choice. Preferably, the consumer first reports this to the entrepreneur.
6. If the entrepreneur wishes to submit a dispute to the Disputes Committee, the consumer will have to state in writing within five weeks after a written request made by the entrepreneur whether he wishes to do so or whether he wishes to have the dispute dealt with by the authorized representative. judge. If the entrepreneur does not hear of the consumer’s choice within the period of five weeks, the entrepreneur is entitled to submit the dispute to the competent court.
7. The Disputes Committee makes a decision under the conditions as set out in the regulations of the Disputes Committee (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). The decisions of the Disputes Committee are made by way of binding advice.
8. The Disputes Committee will not deal with a dispute or discontinue the proceedings if the entrepreneur has been granted a moratorium, has become bankrupt or has actually terminated its business activities, before a dispute has been dealt with by the committee at the hearing and a final decision has been made.
9. If, in addition to the Thuiswinkel Disputes Committee, another disputes committee recognized or affiliated with the Foundation for Consumer Disputes Committees (SGC) or the Financial Services Complaints Institute (Kifid) is competent, the Thuiswinkel Disputes Committee will be responsible for disputes mainly concerning the method of remote sales or services. preferred competent. For all other disputes the other recognized disputes committee affiliated with SGC or Kifid.

Article 18 – Industry guarantee

1. Thuiswinkel.org guarantees compliance with the binding advice of the Thuiswinkel Disputes Committee by its members, unless the member decides to submit the binding advice to the court for review within two months after it was sent. This guarantee will be revived if the binding advice has been upheld after review by the court and the judgment proving this has become final. Up to a maximum amount of € 10,000 per binding advice, this amount will be paid by Thuiswinkel.org to the consumer. For amounts greater than € 10,000 per binding advice, € 10,000 will be paid. For the excess, Thuiswinkel.org has a best efforts obligation to ensure that the member complies with the binding advice.
2. Application of this guarantee requires that the consumer makes a written appeal to Thuiswinkel.org and that he transfers his claim against the entrepreneur to Thuiswinkel.org. If the claim against the entrepreneur amounts to more than € 10,000, the consumer is offered to transfer his claim to Thuiswinkel.org in so far as it exceeds the amount of € 10,000, after which this organization will make the payment in its own name and costs. will legally request this to satisfy the consumer.

Article 19 – Additional or deviating provisions

Additional provisions or provisions deviating from these general terms and conditions may not be to the detriment of the consumer and must be recorded in writing or in such a way that they can be stored by the consumer in an accessible manner on a durable medium.

Article 20 – Amendments to the general terms and conditions of Thuiswinkel

1. The Dutch Thuiswinkel Organization will not change these general terms and conditions except in consultation with the Consumers’ Association.
2. Amendments to these terms and conditions are only effective after they have been published in an appropriate manner, on the understanding that in the event of applicable amendments during the term of an offer, the provision that is most favorable to the consumer will prevail.

Thuiswinkel.org

Thuiswinkel.org
Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede
PO Box 7001, 6710 CB Ede1.

Max & Alex Stroopwafels

Max & Alex begon in een kleine bakkerij in Gouda waar de King of Holland koekjes werden geproduceerden: de Stroopwafel. Sindsdien heeft de smaak van Max & Alex Stroopwafels miljoenen nieuwe fans over de hele wereld gebracht, die om meer vragen.

Doe mee met onze missie om de wereld de koninklijke smaken van Hollandse koekjes te laten ontdekken.

Producten

Stroopwafels
Chocolade Stroopwafels
Luxe Koeken
Stroopwafel Chunks